වැසිකිලි අපිරිසිදු ජලය ඉවත් කිරීමේ අයදුම්පත
නිවසක් ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ආගමික ස්ථානයක් පාසලක් රාජ්‍ය ආයතනයක්
ගලියෙන්
ට්‍රැක්ටරයෙන්