ජල බවුසරය ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය
නිවසක් ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ආගමික ස්ථානයක් පාසලක් රාජ්‍ය ආයතනයක්