අන්තර්ජාල සේවාවන් | Online Services

වරිපනම් |Rate

අන්තර්ජාල ගෙවීම | Online Payments

කඩ කුලී | Boutique

අන්තර්ජාල ගෙවීම | Online payments

ශ්‍රවණාගාරය | Auditorium

වෙන් කිරීම හා ගෙවීම | Reservation and payment

වීථිරේඛා හා නොපරවා ගැනිමේ සහතිකය |Streetline & non-acquisition Certificate

ඉල්ලුම් කිරීම හා ගෙවීම | Request and Payment

ගලිබවුසරය | Gully

ඉල්ලුම් කිරීම හා ගෙවීම | Request and Payment

ව්‍යාපාර බදු| Businesstax

අන්තර්ජාල ගෙවීම | Online payments

සේවාවන් | Invoice

සදහා ගෙවීම | Payment for

කසල ඉවත් කිරීම | Garbagefee

ව්‍යාපාරික ස්ථාන | Business locations