උපදෙස් පිටුව කඩකුලී ගෙවීම

  • මෙම ගෙවීම සම්පුර්ණ කිරීමට බැංකුව හා සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය වේ.

  • එහිදී ඔබගේ බැංකුව විසින් ලබා දී ඇති කාඩ්පත මගින් (Credit/Debit) ඔබට මේ සදහා ගෙවීම සිදු කල හැකිය.

  • කාඩ්පත් විස්තර ඇතුලත් කිරිම
    • මුලින්ම ඔබගේ කාඩ්පත් වර්ගය තෝරා අංක 16 කින් යුතු කාඩ්පත් අංකය ඊටඇතුලත් කල යුතුය.
    • ඉන්පසු පිලිවෙලින් කල් ඉකුත් වීමේ දිනය, නම හා කාඩ්පත පිටුපස ඇති අංක 3 කින් යුතු රහස්‍ය අංකය ඊට ඇතුලත් කර ගෙවීම සම්පුර්ණ කල යුතුය.

  • ඉන්පසු ඔබගේ දුරකථනයට ලැබෙන තහවුරු කිරීමේ කේතය ඇතුලත් කර ගෙවීම තහවුරු කල යුතුය.

  • ඔබ විසින් ගෙවීම් සිදුකිරීමේ දී නිවැරදි කඩ කුලී අංකය තෝරා ගැනීම ඔබගේ වගකීම වන අතර වෙනත් අංකයකට ගෙවීම් කර ඇත්නම් එහි වගකීම වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව සභාව සතු නොවන බව සැලකිය යුතුය.

  • සෑම දිනකම ඔබ විසින් ගෙවනු ලබන මුදල් අදාල ගිණුමට බැර කරනු ලබන්නේ ඊලග වැඩ කරන දිනයේ දීය.

ඉහත තොරතුරු සහ අදාළ උපදෙස් කියවා බැලුවෙමි.