ගම්පහ මහා නගර සභාව

Facebook Twitter Google LinkedIn StumbleUpon
   
ගැලරිය
View Album

ගම්පහ මහා නගරසභාව තුල සිදුවන ප්‍රතිචක්ක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලිය පිලිබදව නිරීක්ෂණය කිරීම

View Album

ගම්පහ මහා නගරසභා සේවකයන්ගේ වර්ෂ අවසාන කාර්යය මණ්ඩල රැස්වීම

View Album

ස්වයං රැකියා සදහා අවශ්‍ය උපකරණ බෙදාදීම